Αρχική σελίδα » Υποψήφιοι/ες

 

Γενικές Οδηγίες

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ύστερα από φοίτηση τεσσάρων εξαμήνων.

Δεκτοί/ές γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 22 Μαΐου έως την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Γραμματεία ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία

Θεμιστοκλέους 6, 2ος ορ., γρ. 1

106 78 Αθήνα

 

Εναλλακτικά, μπορούν να τα υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στις ώρες και μέρες που έχουν αναρτηθεί (βλ. τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:  http://www.pss.pspa.uoa.gr ).

 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  δεν κατατεθούν μαζί με την αίτηση υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν στον φάκελο μετά την αρχική κατάθεση / αποστολή,  αν  ο/η υποψήφιος/ια τα προσκομίσει στη γραμματεία του ΠΜΣ από τη Δευτέρα 04 Σεπτέμβρη μέχρι την Πέμπτη 07 Σεπτέμβρη 2017.

 

Απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι:

  1. Αίτηση (από την ιστοσελίδα: http://www.pss.pspa.uoa.gr ή παραλαβή από τη γραμματεία)
  2. Πτυχίο ανώτατης σχολής (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ). Όσοι φοιτητές/τριες θα αποφοιτήσουν το 2017 οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρουν (α) το μέσο όρο βαθμολογίας τους μέχρι στιγμής, (β) τον αριθμό των μαθημάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση των σπουδών και (γ) ότι θα καταθέσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. (Οκτώβριος 2017).
  3. Αναλυτική βαθμολογία (την πλέον πρόσφατη), στην οποία να αναφέρεται ο Μέσος Όρος. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο υποψήφιος δηλώνει τον Μέσο Όρο του στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση και στο έντυπο της Αίτησης.
  4. Υπόμνημα  που να αναφέρει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας, καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μέχρι 1000 λέξεις)
  5. Βιογραφικό σημείωμα
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο πρόσφατες πρωτότυπες συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στο Π.Μ.Σ., κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο επίσης υπογεγραμμένο.
  8. Δείγμα επιστημονικής εργασίας (που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος, άρθρο δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό, πτυχιακή εργασία, κ.τ.λ.).
  9. Τίτλο Σπουδών Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας ή άλλο αποδεικτικό γνώσης της αγγλική γλώσσας. Το αντίγραφο του τίτλου σπουδών γλωσσομάθειας πρέπει να είναι επικυρωμένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από δικηγόρο. Στην περίπτωση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας δεν χρειάζεται επικύρωση. Το επίπεδο γνώσης που απαιτείται για την συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι το Γ1 (πολύ καλή γνώση) και η αντιστοίχηση του κατεχόμενου τίτλου και του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται με ευθύνη του/της υποψηφίου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/asep/site/home/Library/Attach+Files/mob_E.csp). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν κατέχουν το δίπλωμα που απαιτείται αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στην εξέτασή τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόσον φτάσουν σε αυτό το στάδιο της επιλογής.
  10. Η γνώση περισσότερων της μίας ξένης γλώσσας, η προηγούμενη ερευνητική απασχόληση, κ.λπ. ενισχύουν την αίτηση υποψηφιότητας.

 

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.

Όλα τα φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή.

Η επιτροπή αξιολόγησης του Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεκτίμηση των παραπάνω στοιχείων, θα προχωρήσει στην επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη για την τελική επιλογή. Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Ελλιπείς φάκελοι δε θα ληφθούν υπόψη.

Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Προγράμματος κάθε φοιτητής/τρια καταβάλλει το ποσό των 440 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος. Ανάλογα με τους πόρους του Προγράμματος προσφέρεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, η οποία συνδυάζεται με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.

Δοξιάδης Κύρκος,

Διευθυντής  του ΠΜΣ