Αρχική σελίδα » Υποψήφιοι/ες

Κατηγορίες και Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» θα δέχεται μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Τρόπος Εισαγωγής

Μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ.

Α. Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας


Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Για τη φόρμα της αίτησης δείτε εδώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

  • Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με καθαρά και ευανάγνωστα γράμματα και να επικολληθεί φωτογραφία στο καθορισμένο πλαίσιο.

2. Πτυχίο ανώτατης σχολής

  • Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου κατά τη κατάθεση, θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας βεβαίωση κατάθεσης στον ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/ια επιθυμεί να κάνει χρήση της παρ. 5 του άρθρου 101 τουΝ. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄102) οφείλει, μαζί με την αίτηση για υποψηφιότητα και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά να καταθέσει ξεχωριστό φάκελο με την αίτηση προς τον ΔΟΑΤΑΠ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διαδικασία αντιστοίχισης/αναγνώρισης. Η ευθύνη για την πληρότητα του φακέλου βαραίνει αποκλειστικά τον/την υποψήφιο/ια.
  • Αν κατά την χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προπτυχιακές σπουδές, αλλά προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την εγγραφή στο ΠΜΣ, θα πρέπει αντί του πτυχίου να συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρονται (α) το μέσο όρο βαθμολογίας μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης, (β) τον αριθμό των μαθημάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση των σπουδών και (γ) ότι θα κατατεθεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εγγραφή στο ΠΜΣ.

3. Αναλυτική βαθμολογία

  • Η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη και να αναφέρεται ο Μέσος Όρος. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο υποψήφιος δηλώνει τον Μέσο Όρο του στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση και στο έντυπο της Αίτησης.

4. Υπόμνημα

  • Στο υπόμνημα, έκτασης μέχρι χίλιες (1.000) λέξεις, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/ια επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα.

5. Βιογραφικό σημείωμα


6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας


7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

  • Δύο (2) πρόσφατες πρωτότυπες συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στο Π.Μ.Σ., κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο επίσης υπογεγραμμένο.

8. Δείγμα επιστημονικής εργασίας (που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος, άρθρο δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό, πτυχιακή εργασία, κ.τ.λ.).


9. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας

  • Το επίπεδο γνώσης που απαιτείται για την συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι το Γ1 (πολύ καλή γνώση) και η αντιστοίχιση του κατεχόμενου τίτλου και του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται με ευθύνη του/της υποψηφίου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ.
  • Το αντίγραφο του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας πρέπει να είναι επικυρωμένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από δικηγόρο.
  • Στην περίπτωση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας δεν χρειάζεται επικύρωση.
  • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν κατέχουν το δίπλωμα που απαιτείται αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στην εξέτασή τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόσον φτάσουν σε αυτό το στάδιο της επιλογής.

Η γνώση περισσότερων της μίας ξένης γλώσσας, η προηγούμενη ερευνητική απασχόληση, κ.λπ. ενισχύουν την αίτηση υποψηφιότητας.

Μετά την κατάθεσή τους, κανένα από τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται.

Β. Διαδικασία Επιλογής

 

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε δύο στάδια:

Α) Έλεγχος και αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας

Κατά το πρώτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνες που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των φακέλων πραγματοποιείται συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ακολούθως αναρτώνται στη ιστοσελίδα του ΠΜΣ τα ονόματα όσων ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρώτο στάδιο.

Β) Συνέντευξη

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προβλέπει την πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εκείνων που έχουν επιλεγεί στο προηγούμενο στάδιο. Οι συνεντεύξεις γίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στόχος της συνέντευξης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους σε σχέση με το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Αποκλειστική πηγή ενημέρωσης για τη συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων είναι η ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η ευθύνη για την ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων βαρύνει αποκλειστικά τον/την υποψήφιο/ια. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και η γραμματεία του ΠΜΣ δε φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που υποψήφιος/ια δεν προσέλθει στη συνέντευξη λόγω μη ενημέρωσης.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών, τον οποίο εισηγείται στη ΣΕ που με την σειρά της τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Γ. Διαδικασία Αποδοχής της Προσφερόμενης Θέσης & Εγγραφή στο Πρόγραμμα


Οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία του ΠΜΣ τη φόρμα αποδοχής της προσφερόμενης θέσης, όπως αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά την ανάρτηση του Πίνακα των Επιτυχόντων. Η μη έγκαιρη αποστολή της φόρμας ισοδυναμεί με άρνηση της προσφερόμενης θέσης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται και οριστικοποιούνται στην προκήρυξη κάθε χρονιάς.