Αρχική σελίδα » Διπλωματικές

Διπλωματική Εργασία

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ούσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Ο/Η φοιτητής/τρία είναι υπεύθυνος/η για την έγκαιρη υποβολή της παραπάνω αίτησης προς τη ΣΕ με τελική προθεσμία την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης μαθημάτων του τετάρτου (4ου) εξαμήνου φοίτησης.

Ο/Η Επιβλέπων/ούσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και διδάσκοντας/ούσα στο ΠΜΣ.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή διδάσκοντας/ούσα στο ΠΜΣ. Ένα εκ των μελών της τριμελούς επιτροπής μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του ΕΚΠΑ ή άλλου ΑΕΙ βάσει συνάφειας του ερευνητικού αντικειμένου.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Κατόπιν αιτήματος του/της φοιτητή/ριας, με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ούσας των μελών της τριμελούς και την έγκριση της ΣΕ η γλώσσα μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Η τελική ημερομηνία υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 30η Ιουνίου του δεύτερου έτους σπουδών. Παράταση για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας πέραν της 30ης Ιουνίου του δεύτερου έτους σπουδών, μπορεί να δοθεί μόνο με σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας και την έγκριση της ΣΕ, και δεν μπορεί να ξεπερνά την 15η Σεπτεμβρίου.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή το διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17).

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.