Αρχική σελίδα » Υποψήφιοι/ες » Διαδικασία Επιλογής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται μια φορά το χρόνο, στα μέσα του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, οπότε και ανακοινώνεται και η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής για το συγκεκριμένο έτος.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

Α. Στο πρώτο η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνες που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Β. Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προβλέπει την πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εκείνων που έχουν επιλεγεί στο προηγούμενο στάδιο. Οι συνεντεύξεις γίνονται από ειδική επιτροπή καθηγητών του προγράμματος που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους οικείους Τομείς. Στόχος της συνέντευξης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους σε σχέση με το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.

 Η προκήρυξη κάθε έτους προσδιορίζει με ακρίβεια τα παραπάνω.