Αρχική σελίδα » Τίτλοι και διάρκεια Σπουδών » Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης » Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός Σπουδών

Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα προβλέπει την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται από το στάδιο της αίτησης υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα να δηλώσουν προτίμηση κατεύθυνσης ειδίκευσης: (α) Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας και (β) Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας. Αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής ύστερα από σχετικό αίτημα του/της φοιτητή/ήτριας.

Ο θεσμός του συμβούλου

Για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως σύμβουλος. Η ανάθεση γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ενάμιση μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου σπουδών, όταν πλέον οι φοιτητές/τριες έχουν καταλήξει ως προς την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή του θεσμού του ή της συμβούλου για την πρόοδο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και το συντονισμό του ατομικού προ‐ γράμματος σπουδών κάθε φοιτητή/τριας.

Το ακαδημαϊκό έτος

Η ετήσια διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ίδια με εκείνη του προπτυχιακού κύκλου. Τα μαθήματα διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση που συμπίπτει με αυτή του προπτυχιακού κύκλου. Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίζεται κατά κανόνα για το μεν χειμερινό εξάμηνο η δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου ενώ για το εαρινό η τελευταία Δευτέρα του Φεβρουαρίου.

Δομή του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των προβλεπόμενων μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. Αναλυτικότερα:

Α. Παρακολούθηση Μαθημάτων

Κάθε φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς δέκα (10) μαθήματα. Τα προσφερόμενα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα υποχρεωτικά και τα μαθήματα επιλογής:

  • Το πρώτο εξάμηνο είναι κοινό για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και των δύο κατευθύνσεων και περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής. Στο πρώτο εξάμηνο διδάσκονται τα υποχρεωτικά μαθήματα Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών και Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας.
  • Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν το υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει, δηλαδή, είτε Σύγχρονα Ζητήματα Πολιτικής Δράσης και Εκπροσώπησης, είτε Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα και δύο (2) μαθήματα επιλογής.
  • Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και την κατεύθυνση που προτίθενται να ακολουθήσουν. Στο β' έτος δηλαδή παρακολουθούν μόνο μαθήματα επιλογής.

Η παραπάνω κατανομή στα εξάμηνα των μαθημάτων επιλογής δύναται να τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ, ύστερα από σχετικό αίτημα του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

Στο τέλος των σπουδών τους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων και επτά (7) μαθημάτων επιλογής, τέσσερα (4) από τα οποία θα πρέπει να είναι της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.

Τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης/εξειδίκευσης όσο και τα μαθήματα επιλογής χωρίζονται ανά κατεύθυνση. Σημαντικός αριθμός όμως μαθημάτων επιλογής λόγω της εγγύτητας των γνωστικών αντικειμένων προσφέρονται και στις δύο κατευθύνσεις. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων επιλογής τα οποία συμβάλλουν στην εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στα πεδία προτίμησής τους. Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κάθε χρόνο καθορίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων/ουσών και τις ανάγκες του προγράμματος. Βασική προτεραιότητα του Προγράμματος αποτελεί η παροχή σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της δυνατότητας να μπορούν να παρακολουθήσουν κατά τα δύο έτη των σπουδών τους όλα τα μαθήματα επιλογής που επιθυμούν.

Δηλώσεις Μαθημάτων

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται ανά εξάμηνο και υποβάλλεται από τους φοιτητές/ήτριες αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εβδομάδων διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου. Μετά την προθεσμία αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής μαθήματος επιλογής.

Υποχρεωτική Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση (πέραν των δύο προβλεπόμενων απουσιών ανά μάθημα) συνιστά λόγο διαγραφής από το ΠΜΣ. Μόνο εξαιρετικά σοβαροί λόγοι μπορούν να δικαιολογήσουν εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα και αυτό κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, παρουσία των εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Αναστολή Σπουδών

Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρία που λόγω σημαντικού κωλύματος δε δύναται να παρακολουθήσει τα μαθήματα του Προγράμματος, μπορεί με αίτησή του/της προς τη Συντονιστική Επιτροπή να ζητήσει άδεια μη παρακολούθησης και αντίστοιχη παράταση των σπουδών του/της.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Προγράμματος γίνεται στη δεκαβάθμια κλίμακα με βάση το 5 (πέντε).

Επανεξέταση σε υποχρεωτικό μάθημα επιτρέπεται μόνο μία φορά, το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο αυτό διδάχθηκε.

Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν δικαιούται να μεταφέρει στην περίοδο του Σεπτεμβρίου περισσότερα από δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα.

Στο τέλος του πρώτου έτους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει οπωσδήποτε να έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα.

Για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν ένα μάθημα επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους δεκαπέντε (15).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα της άλλης κατεύθυνσης από εκείνη που έχουν επιλέξει ως μάθημα επιλογής.

Επανεξέταση ή μεταφορά σε άλλη περίοδο δεν προβλέπεται για κανένα μάθημα επιλογής. Απόρριψη σε μάθημα επιλογής συνεπάγεται την αντικατάστασή του από νέο μάθημα επιλογής σε επόμενο εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δεν έχουν συμπληρώσει τον αναγκαίο αριθμό μαθημάτων τον Ιούνιο του δεύτερου έτους διαγράφονται από το ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν, αν επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ως ακροατές/τριες περισσότερα μαθήματα επιλογής από τα οριζόμενα ως κατώτατο όριο από το Πρόγραμμα.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) μαθήματα από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων συναφών ΑΕΙ με τη σύμφωνη γνώμη του/της συμβούλου καθηγητή/τριας και την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Β. Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης

Στο τέταρτο (δ΄) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης. Ο/Η φοιτητής/ήτρια σε συνεργασία με τον/την σύμβουλο καθηγητή/ήτρια προτείνει το θέμα της διπλωματικής εργασίας καθώς και τον/την επιβλέποντα/ουσα και εγκρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Ο/Η σύμβουλος δύναται να ταυτίζεται ή να διαφέρει από τον/την επιβλέποντα/ούσα.

Η εργασία, που παρακολουθείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα, αξιολογείται από τον/την ίδιο/α και δύο ακόμα μέλη ΔΕΠ, ένα εκ των οποίων δύναται να προέρχεται από άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών σπουδών με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου. Ο/Η φοιτητής/ήτρια είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη επιλογή και κοινοποίηση του τίτλου της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης προς έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή, με τελική προθεσμία την έναρξη των μαθημάτων του τετάρτου εξαμήνου σπουδών. Η τελική ημερομηνία παράδοσης των μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης ορίζεται η 30η Ιουνίου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους.

Αλλαγή του θέματος ή του τίτλου της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και ακολούθως κοινοποίησης και έγκρισης της Συντονιστικής Επιτροπής.

Παράταση για την παράδοση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης πέραν της 30ης Ιουνίου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους, μπορεί να δοθεί μόνο με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και της Συντονιστικής Επιτροπής, και δεν μπορεί να ξεπερνά την 15η Σεπτεμβρίου.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται σε όσους/ες έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει τα προβλεπόμενα μαθήματα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.