Αρχική σελίδα » Τίτλοι και διάρκεια Σπουδών » Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης » Εισαγωγή

Εισαγωγή

Το διετές Πρόγραμμα Ειδίκευσης αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους χώρους της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου προβλέπεται ένας συνδυασμός υποχρεωτικών μαθημάτων, μαθημάτων επιλογής και συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και επτά (7) επιλογής. Κάθε ακαδημαϊκή χρόνια προσφέρεται ένας ικανοποιητικός αριθμός μαθημάτων ο οποίος εξασφαλίζει τόσο την εξειδίκευση όσο και τη σφαιρική κατάρτιση και τη θεωρητική επάρκεια των φοιτητών και των φοιτητριών.

Το πρώτο έτος σπουδών αποβλέπει κυρίως στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων, κυρίως στο μεθοδολογικό και το θεωρητικό επίπεδο, με τις οποίες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε εξειδικευμένο θέμα έρευνας. Με τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα εξασφαλίζεται το επίπεδο των φοιτητών και των φοιτητριών που προετοιμάζονται παράλληλα για την κατεύθυνση καθώς και για την ειδίκευση που θα ακολουθήσουν. Κάθε κατεύθυνση, ‐ Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία ή Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα ‐ υλοποιείται, σε πρώτη φάση, με το υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης στο δεύτερο εξάμηνο και τα τρία μαθήματα επιλογής κατά το πρώτο έτος, κυρίως όμως με τα τέσσερα μαθήματα που επιλέγουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο δεύτερο έτος καθώς και με τη διπλωματική εργασία.

Στο πλαίσιο της κάθε κατεύθυνσης, όπως φαίνεται από τη δομή του προγράμματος σπουδών, αναπτύσσονται επί μέρους θεματικές ενότητες και προσεγγίζονται ερευνητικά πεδία στα οποία το Πρόγραμμα διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα κυρίως λόγω της ειδίκευσης και των ερευνητικών ενδιαφερόντων των διδασκόντων/ουσών. Η κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας επικεντρώνεται, αφενός, σε θέματα Πολιτικής Θεωρίας, σχέσεων Πολιτισμού και Πολιτικής και, αφετέρου, σε θέματα Πολιτικής Ανάλυσης, Συγκριτικής Πολιτικής και Πολιτικής Συμπεριφοράς. Η κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης και έρευνας σε θέματα Μειονοτήτων, Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Θεωρίας και Πολιτισμού. Πρόκειται για τις θεματικές ενότητες στις οποίες ειδικεύονται οι διδάσκοντες/ουσες και οι οποίες είναι φυσικό να αντανακλώνται στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών, με συνέπεια να παρέχεται μια επιπλέον δυνατότητα προσανατολισμού των Μεταπτυχιακών Σπουδών προς όφελος των φοιτητών/τριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κεντρικός άξονας του προγράμματος σπουδών είναι ο συνδυασμός εξειδίκευσης και ουσιαστικής υποδομής στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι το ίδιο κάθε χρόνο. Από ένα σύνολο μαθημάτων επιλέγεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά μια συγκεκριμένη ενότητα μαθημάτων η οποία καθορίζεται στην αρχή κάθε έτους με βάση τις διαθεσιμότητες των διδασκόντων/ουσών, αλλά κυρίως με γνώμονα τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος το οποίο να συνδυάζει την εξειδίκευση με τη γενικότερη κατάρτιση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός συνδυασμού μαθημάτων που, κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής και των συνεργαζόμενων Τομέων, να συνιστά ένα απολύτως ικανοποιητικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Η διάρθρωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο γίνεται με κύριο κριτήριο το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και τον αριθμό των μαθημάτων που μπορούν να επιλέξουν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Έτσι, στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής είναι σχετικά μικρός δεδομένου ότι παρακολουθούν ήδη δυο και ένα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα.

Αντίθετα στα δύο εξάμηνα του δεύτερου έτους οι επιλογές είναι περισσότερες. Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Σύμβουλο καθηγητή/τρια προσπαθεί να εξασφαλίσει η επιλογή μαθημάτων που κάνει ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια να είναι αυτή που οδηγεί στην καλύτερη κατάρτιση και ειδίκευση.