Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Κοινωνιολογία της Παγκοσμιοποίησης

Κοινωνιολογία της Παγκοσμιοποίησης

 

Τάτσης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής

 

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα, το οποίο προτίθεμαι να διδάξω εκ νέου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος, στοχεύει να διερευνήσει την κατά γενική παραδοχή της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας πιο σημαντική κοινωνική διεργασία στις αρχές της τρίτης χιλιετίας.  Η «παγκοσμιοποίηση» συνιστά αναμφισβήτητα τον καθοριστικό άξωνα των ριζοσπαστικών μεταλλαγών που συντελλούνται ήδη στην (μετα)νεωτερική εποχή μας σε πλανητικό επίπεδο  με καταλυτικές συνέπειες για τον πολιτι(σμι)κό και οικονομικό βίο όλων των ανθρώπων σε όλες τις κοινωνίες δίχως αναιρετικές εξαιρέσεις. Για τον λόγο αυτό, θα επιδιωχθεί συνειδητά μια πρισματική θεώρηση  του «μεγάλου αφηγήματος» με εμπειρικές και θεωρητικές τεκμηριώσεις, αποκλείοντας αναγωγισμούς και ιδεοληψίες.

Η παιδαγωγική προσέγγισή μου θα έχει αναλυτικό χαρακτήρα. Θα επιδιωχθεί μια συστηματική προσφυγή στις μελέτες  των ειδικών ερευνητών, οι οποίοι/ες  έχουν ήδη στοιχειοθετήσει τις σχετικές θεματικές. Το σεμινάριο, με άμεσο (διαλέξεις, συζητήσεις, και σημειώσεις) ή έμμεσο τρόπο (κείμενα, δεδομένα, πίνακες, τεκμήρια, κλπ), θα επεξεργασθεί συγκεκριμένα:

α.  Εννοιολογήσεις (π.χ. παγκοσμιοποίηση, πολυπολιτισμικότητα, κοσμοπολιτισμός)  β. Ιστορικότητα (π. χ. πρώιμες εκφάνσεις, στάδια)  γ. Διασαφήσεις (π.χ. χωρο-χρονική ζεύξη) δ. Τομείς (π.χ. πολιτισμός, οικονομία, νεωτερικότητα) ε. Ενότητες ( π.χ. έθνος-κράτος, διεθνείς οργανισμοί, κινήματα)  στ. Διεργασίες (π.χ. πολυ-εθνικές εταιρίες, καταναλωτισμός, μετανάστευση),   ζ. Ενοποιήσεις (π.χ. networks, {I}NGOs) η. Ανομία (π.χ. τρομοκρατία, trafficking, ναρκωτικά) θ. Συναρτήσεις (π.χ. glocalization, deterritorialization, “omnipresence”, hybridity),  ι. Ταυτοποίηση (π.χ. εαυτός, οι άλλοι, συνθετότητα) ια.  Πολιτισμικά (π.χ. θρησκεία, τέχνη, λογοτεχνία), ιβ. Επικοινωνία (π.χ. κινηματογράφος, τηλεόραση, Ιnternet, mobile phones ) ιβ. Παιδεία (π.χ. International Universities, Scientific Associations, English as a global language)

Θεωρητικές σχηματοποιήσεις : Από τα έργα των R. Robertson, U. Beck, A. Giddens, I. Wallerstein, D. Harvey, J. Anderson, A. Appadurai, S. Sassen, …

(Παραδειγματικά:  United Nations, Olympic Games, Global Calendar, CNN, Facebook, MOOCs, IMF, MOODYs, Greenpeace, UNESCO, International Scientific Conventions, Translations of Literary Works,  Nobel Awards, Nelson Mandela, TIME, Person of the Year, Sports Championships, Global Celebrities,  McDonaldization, ΑPPLE, Dior, Pop Music, Oscars, Harry Potter, Coca Cola, Disney’s, TV Series ...).   

Eνδεικτική Βιβλιογραφία

Η αναπτυχθείσα σύγχρονη φιλολογία θα καλυφθεί κατά κύριο λόγο από  την προσωπική μου συλλογή με αποσπάσματα έργων που θα σας διανεμηθούν. Ενδεικτικά:

P. Almeida, Mobilizing Democracy: Globalization and Citizen Protest (2014). A. Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (1996). D. P. Baker, The School Society: The Educational Transformation of Global Culture (2014). Z. Bauman, Globalization (1998). U. Beck, What is Globalization? (2000). U. Beck, Power in the Global Age (2005). O. Boyd-Barrett and T. Rantanen, The Globalization of News (1998). `Μ. Castells, The Information Age, vol. I - III (1998). R. Cohen and P. Kennedy, Global Sociology, 3rd ed.  (2013). G. Delanty, The Cosmopolitan Imagination (2009).  J. Durrschmidt, Everyday Lives in the Global City (2000). A. Giddens, The Consequences of Modernity (1986). A. Giddens, Runaway World: How Globalization is shaping our world (1999). D. Held, et. al., Global Transformations (1999). R. J. Holton, Globalization and the Nation – State (1998). R. J. Holton, Making Globalization, (2005). M. Kaldor, Global Civil Society (2003). Lechner, F. J. and J. Boli, The Globalization Reader (2015), P. Marfleet, Refugees in a Global Era (2006). J. N. Pieterse, Globalization and Culture (2004). L. Ray, Globalization and Everyday Life (2007). G. Ritzer, The McDonaldization of Society (1993). R. Robertson, Globalization (1992). R. Robertson and K. E. White (eds), Globalization: Critical Concepts in Sociology, vols I - IV, (2003). V. Roudometof, Glocalization, S. Sassen, A Sociology of Globalization (2007). T. Schirato and J. Webb, Understanding Globalization (2003). S. Tarrow, The Social Movements Society (2004). J. Tomlinson, Globalization and Culture (1999). M. Waters, Globalization (1995). S. Walby, Globalization and Inequalities (2009).